ULUSLARARASI GÜNEŞ ENERJİSİ TOPLULUĞU
TÜRKİYE BÖLÜMÜ TÜZÜĞÜ

ULUSLARARASI GÜNEŞ ENERJİSİ TOPLULUĞU – TÜRKİYE BÖLÜMÜ TÜZÜĞÜ

Madde 1 – Bölümün Adı ve Merkezi

a) Bölümün Adı: Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu – Türkiye Bölümü

b) Bölümün Kısa Adı: GÜNDER

c) Bölümün Merkezi: Ankara

d) Bölümün Şubesi: Yoktur.

Madde 2 – Bölümün Amaçları ve Çalışma Konuları

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu (International Solar Energy Society – ISES) – Türkiye Bölümü olarak güneş enerjisinin uygulanmasında bilim ve teknolojinin geliştirilmesi, güneş enerjisi konusunda temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirmenin özendirilmesi, güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması, güneş enerjisi ile ilgili alanlarda eğitimin özendirilmesi amaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.  Çalışma konuları ise aşağıda belirtilmiştir.

 1. Güneş enerjisi sektöründe, malzeme teknolojisi, yeni üretim teknik ve süreçlerinin geliştirilmesi (Ür-Ge), temel araştırmalar, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri de dâhil olmak üzere tüm sistem bileşenleri, teknolojileri ve uygulamaları ile ilgili çalışmalara, yerli üreticilerin imalat yeterliliklerini artıracak yönde destek olmak, bu sektörde faaliyet gösterecek kişi ve kurumların eğitimini yönlendirmek, ürün/hizmet standartlarının ve destekleyici yönetmeliklerin belirlenmesine katkı sağlamak.
 2. Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu (ISES), Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Uygulama Birimleri, Avrupa Birliği Fotovoltaik Teknoloji Platformu (EUPVPLATFORM), Avrupa Fotovoltaik Sanayi Birliği (EPIA), Avrupa Güneş Isıl Sanayi Federasyonu (ESTIF) gibi kuruluşlar başta olmak üzere ilgili uluslararası sektörel organizasyonlar ile yerel sektör paydaşlarının iletişimini kolaylaştırmak ve işbirliği yapmak.
 3. Güneş enerjisi sektörü ile sinerji sağlayacak her türlü enerji verimliliği, yenilenebilir enerji teknolojileri (rüzgar, biyokütle, jeotermal, dalga vb.) ve yenilenebilir/sürdürülebilir enerji, düşük karbon ekonomisi faaliyetlerini yürütmek ve katkı sağlamak.
 4. Güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren üretici, satıcı ve uygulamacı olmak üzere tüm paydaşları bünyesinde toplayarak üyeleri arasında birlik, beraberlik ortamı oluşturmak ve sektörel bazda güç birliği tesisi ile üyeler arası dayanışmayı sağlamak.
 5. Güneş enerjisi bilincinin ve uygulamalarının ülke çapında yaygınlaştırılması ve ülke yararına dönüştürülmesi için ilgili kurumlar, STK ve diğer organizasyonlar nezdinde girişimlerde bulunmak, sonuçlarını oluşturmak ve bu sektörü ilgili platformlarda temsil etmek.
 6. Üniversiteler, Araştırma ve Geliştirme Kuruluşları vb. bilimsel örgütler ile diyalog kurularak güneş enerjisi alanında kurumlar arası işbirliği ortamı oluşturmak.
 7. Güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması için farkındalık yaratmak.
 8. Güneş enerjisi ile ilgili alanlarda eğitim düzenlenmek.
 9. Güneş enerjisi ve sektörü hakkında bilgileri toplamak, derlemek, yayımlamak ve dağıtmak.

Madde 3 – Bölümün Faaliyet Alanları

GÜNDER; kamu yararına yönelik faaliyetler, kamu ve özel kuruluşlar, STK’lar, üniversite, benzeri bilim kuruluşları ve Ar-Ge kurumları ile işbirlikleri, standardizasyon ve test hizmetleri, eğitim, tanıtım, yayın ve bilgilendirme ve üyelere yönelik sosyal girişimler gibi etkinliklerini aşağıda sıralanan başlıklar altında yürütür:

 1. Güneş enerjisi sektöründe Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları için yönlendirici ve destek sağlayıcı faaliyetleri yürütmek ve düzenlemek,
 2. Yerel ve/veya uluslararası paydaşları bir araya getiren seminer, çalıştay, konferans, kongre, fuar, gezi, sergi, gösteri, yarışma ve benzer etkinlikler düzenlemek,
 3. Güneş enerjisi sektörüne yönelik standart ve yönetmeliklerin belirlenme ve benimsenme süreçlerine katkıda bulunmak,
 4. Ürün, hizmet ve mesleki yeterlilik akreditasyonu, faaliyetlerini (test, sınav, eğitim, belgelendirme vb.) yürütmek veya yürütülmesine katkı sağlamak,
 5. Sektör paydaşlarına yönelik olarak tek başına veya ulusal/uluslararası kuruluşlar ile birlikte tematik eğitim faaliyetleri düzenlemek,
 6. Güneş enerjisi sektörüne yönelik projeler geliştirerek veya bu tür projelere ortak olarak ulusal ve uluslararası hibe kaynaklarından yararlanmak,
 7. Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri yürüten kişi ve kurumlar arasında, yinelenmeli çalışmaları önleyerek (insan, ekipman vb.) kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacak biçimde kapasite raporları ve sektörel envanterler oluşturmak,
 8. Sektör paydaşlarının üretim ve ihracat potansiyelini artırmayı hedefleyen kümelenmelerin oluşturulması için girişimlerde bulunmak, önderlik etmek, ortak ihtiyaç analizlerini yapmak, hibe dahil olası tüm olanakları araştırmak ve başvuruda bulunmak,
 9. GÜNDER amaç ve konusuna ilişkin hususlarda faaliyette bulunmak üzere laboratuvar, eğitim merkezi, ticari işletme ve benzer birimler oluşturmak,
 10. Teknik, mali ve bürokratik mevzuat için yönlendirici ve kolaylaştırıcı olmak,
 11. Kamuya yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları düzenlemek,
 12. Ulusal ve uluslararası bilimsel ve akademik gelişmeler ile yenilikçi uygulamaların periyodik olarak raporlamak, yayınlar yapmak,
 13. Yerel Yönetimleri ve sektör paydaşlarını ulusal ve uluslararası hibe ve fonlar hakkında bilgilendirmek,
 14. Güneş enerjisi kaynaklı uygulamalarının ve diğer enerji verimliliği/yenilenebilirlik/sürdürülebilirlik kavramlarının, merkezi ve yerel yönetimler ile özel ve kamu kurumlarının strateji ve eylem planlarında yer almasını teşvik etmek ve sürece katkıda bulunmak,
 15. Bölümün çalışma alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası tüm dernek, vakıf, platform, kümelenme gibi oluşumlarla sürekli ve yakın temas halinde olmak,
 16. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere, bankalarda hesap açmak, maddi mevcutlarını değerlendirmek, yurtiçi ve yurtdışından şartlı ya da şartsız bağış kabul etmek,
 17. Üyeler arasında iletişimi artırmak, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler sürdürmek için bir sosyal tesisi de içerecek yapılaşma için bina ve gerekirse müştemilatını edinmek yönünde çalışmalar yürütmek ve sonuçlandırmak,
 18. Yurtiçinde ve yurtdışında gerekli görülen yerlerde temsilciler görevlendirmek,
 19. Amaçları ile ilgili mevzuat hükümleri ve tüzük imkânları ölçüsünde diğer faaliyetlerde bulunmak.

Madde 4 – Üyelik Hakkı ve Kabul Şartları

 1. Üyelik Hakkı

Bölümün amaç ve faaliyet alanları kapsamında faaliyet gösteren ve yasal olarak üyeliğine engel bir durumu olmayan tüzel kuruluşlar ve gerçek kişiler, bölüme üye olabilir.

 1. Kabul Şartları

Aşağıda bildirilen koşulları sağlayan üyelik başvuruları, Yönetim Kurulu’nca KABUL veya RET edilir.

Tüzel Kuruluşlar için;

 • GÜNDER Tüzüğünü kabul etmek,
 • Faaliyet alanlarının GÜNDER ilkelerine uygunluğunu beyan etmek,
 • Antetli kâğıtla ve resmi onaylı olarak temsilci bildirmek.

Gerçek Kişiler için;

 • GÜNDER Tüzüğünü kabul etmek,
 • Faaliyet alanlarının GÜNDER ilkelerine uygunluğunu, özgeçmişi ve referansları ile kanıtlamak,
 • Aynı kurumdan (üniversiteler ve kamu kurumları hariç), ancak 3 üyenin üyeliği kabul edilir. Bu üyelik başvurusunda firmanın resmi üye bildirimi öncelik ve kesinlik hakkına sahiptir.

Madde 5 – Üyelik İşlemleri

 1. Üyelik Türü

Bölümün asıl ve fahri olmak üzere iki tür üyesi vardır.

 • Asıl Üyeler: Asıl üyeler, bölüme üye olmak hakkına sahip ve üyeliği Yönetim Kurulu’nca kabul edilip, bu tüzüğe göre belirlenen ödentilerini düzenli olarak ödeyen, seçme ve seçilme hakkına sahip üyelerdir. Bölümün her türlü organında görev alabilir ve tüm faaliyetlerden yararlanabilir. Her asıl üyenin Genel Kurul’da bu tüzükte belirtilen temsilci sayısında oy hakkı vardır. Asil  üyeler, Bölümün “Danışma Kurulu” ve “Komisyonlar ve Çalışma Grupları” organlarında görev alabilirler.
 • Fahri Üyeler: Fahri üyeler, Bölümün amacına ulaşabilmesi için uzaktan ve yakından, manevi, bedeni, fikri veya mali yardımda ve hizmette bulunan, Yönetim Kurulu’nca kabul edilen veya GÜNDER Genel Sekreterliği ile kuruluşlar arasında yapılan “İşbirliği Protokolü” kapsamında fahri üyeliğe kabul edilen üyelerdir. Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakkı olmayıp, sadece dinleyici sıfatı ile görüşmeleri izlemek ve görüş bildirmek için Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, ödenti yükümlülükleri yoktur, isterlerse bağışta bulunabilirler. Fahri üyeler, Bölümün “Danışma Kurulu” ve “Komisyonlar ve Çalışma Grupları” organlarında görev alabilirler.
 1. Üyelikten çıkma veya çıkarılma

Üyelikten çıkış: Her üye yazılı istifası koşulu ile üyelikten çıkma hakkına sahiptir, istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Üyelikten çıkarılma: Aşağıda belirtilen hallerde, üyenin bölümle olan ilişiğine Yönetim Kurulunun alacağı kararla son verilebilir.

 • Dernekler Kanununda, Medeni Kanunda veya GÜNDER Tüzüğünde tanımlanan şartlara göre üye olma vasfının yitirilmesi,
 • Bir yıla ait aidatından (ödentisinden) borcu olan ve o yılın bitiminden sonra iki ay içinde bu borcu ödemeyen üyelere Yönetim Kurulu kararı ile anılan borcun ve ferilerinin 30 gün içinde ödenmesi için yazılı ihtarda bulunulur. Bu ihtara rağmen borcun kapatılmaması,
 • Bölüm organlarınca verilen kararlara uymamak.

Yönetim Kurulu, bu şartlarda alacağı üyelikten çıkarma kararını 30 gün içerisinde ilgili üyeye yazılı olarak bildirir. Üyelikten çıkan veya çıkarılan üyenin, üyelik ödentisi, bağış ve diğer şekilde daha önce yapmış olduğu nakdi ve ayni yardımlar geri verilmez. Üyelikten ayrılma, üyenin GÜNDER’e olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Üyelikten çıkarılanlar birikmiş borçlarını ödemeden bir daha üye olamazlar.

Madde 6 – Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu – Türkiye Bölümü Organları

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu
 4. Danışma Kurulu
 5. Komisyonlar ve Çalışma Grupları

Madde 7 – Genel Kurul Toplantı Şekil ve Zamanları

Olağan Genel Kurul Toplantısı:  İki yılda bir Şubat ayında, Genel Kurula katılma hakkı bulunan asıl üyelerin katılımı ile genel kurul ilanında belirtilen yerde yapılır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı: Yönetim Kurulu’nun veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda ya da Genel Kurula katılma hakkı bulunan asıl üyelerin beşte birinin yazılı istekleri üzerine olağanüstü genel kurul ilanında belirtilen yerde yapılır.

Madde 8 – Genel Kurula Çağrı Usulü

Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır.

Yönetim Kurulu, bölüm tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Çoğunluk sağlanamaması durumunda yeni toplantı için alternatif gün, saat ve yer bilgileri de bu çağrıda belirtilir. Ertelenen toplantı ile alternatif toplantı arasındaki süre 7 günden az, 60 günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, aynı esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 9 – Toplantı Usulü

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, Yönetim Kurulu veya atadığı görevliler tarafından resmi kimlik belgeleri kontrol edilip katılım tutanağını imzalayarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile toplantıya katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve GÜNDER üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde toplantıyı izleyebilirler.

Genel Kurul, asıl üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Salt çoğunluk sağlanmaması nedeni ile ertelenen Genel Kurul toplantılarının ikincisinde çoğunluk şartı aranmaz.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği üyelerden biri tarafından toplantı açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile bir yazman seçilerek üç kişilik divan heyeti oluşturulur.

Bölüm organlarının belirlenmesi için yapılacak seçimlerde, oy kullanan üyelerin GÜNDER’e borçsuz olması, divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve katılım listesini imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenilirliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üyeler oyunu şahsen kullanmak zorundadır, vekâleten oy kullanılmaz.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 10 –  Toplantı Gündemi ve Karar Alma

Genel Kurul Toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ayrıca, toplantıda hazır bulunan üyelerden en az üç kişi tarafından görüşülmesi istenen konular da yazılı başvuru ile teklif edilmesi halinde gündeme alınır. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Genel Kurulda seçimler ve oylamalar açık oylama usulü ile yapılır. Ancak üyelerden beşte birinin teklifi ile Yönetim Kurulu seçimi gizli oylama usulü ile yapılabilir.

Madde 11 – Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı bulunan hususlar, Genel Kurulca görüşülerek karara bağlanır. Genel Kurul en yetkili karar organıdır.

 1. Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi,
 2. Tüzüğün kısmen veya tamamen değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,
 4. Bölüm temsilciliğinin açılması, faaliyetlerinin denetlenmesi, GÜNDER çalışma usullerine ve yürürlükteki Dernekler Kanunu ile ilgili mevzuata aykırı hareket eden temsilcilerin görevden alınması, temsilciliklerin kapatılması ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 5. GÜNDER amaç, konu ve faaliyetlerine ilişkin konularda ticari işletme, laboratuvar, merkez, enstitü ve benzer nitelikli eğitim kurumu kurulması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 6. Bölümün feshedilmesi,
 7. Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 8. En yetkili organ olarak GÜNDER’in diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 9. Mevzuat ve Tüzüğüne göre Genel Kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Madde 12 – Yönetim Kurulu’nun Oluşturulması, Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecek on beş (15) asıl ve yedi (7) yedek üyeden oluşur. Tasnif sonucunda en fazla oy alan ilk on beş kişi asıl, takip eden yedi kişi yedek üye olarak seçilmiş olur. Yönetim Kurulu’na seçilmiş olanlar, seçimden sonra yapacakları ilk toplantıda aralarında bir başkan, üç başkan yardımcısı, bir sayman seçerek görev bölümü yaparlar. Bir Yönetim Kurulu üyesi en fazla 2 dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütür. Yönetim Kurulu, toplantı gündemini kendisi belirler. Bunun dışında Kurul, başkanın veya genel sekreterin daveti üzerine de toplanır. Yönetim Kurulu’nun toplantı yeter sayısı sekiz (8)’dir, kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oy eşitliği halinde başkanın oyu belirleyicidir.

Asıl üyeliklerde herhangi bir nedenle boşalma olduğunda yerine sırası ile yedek üyelerden alınır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de göreve çağrılmasından sonra asıl üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurulu, GÜNDER’i idare ve temsil eder. Genel Kurul kararlarını uygular. Görev ve yetkileri şunlardır:

 1. GÜNDER’i resmi ve hususi merciler nezdinde, idari, mali ve mesleki ve her hususta temsil etmek veya bu hususlarda kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kimseye yetki vermek,
 2. Bölüm gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,
  • Genel Kurul’da belirlenen üyelik aidatlarının ve ilave elde edilen her türlü gelirin harcama kalemlerini belirlemek ve ilgili işlemlerini yapmak,
  • Çalışma döneminin başında, yönetim ve parasal belge işlem ve varlıklarını devir ve teslim almak, çalışma döneminin sonunda da bunları yeni dönem Yönetim Kurulu’na bir tutanakla eksiksiz devir ve teslim etmek,
  • GÜNDER’in yönetsel ve parasal işlerini yürütecek genel sekreter ve diğer profesyonel kadroları oluşturmak, bu kadrolara personel atamak, ücretlerini saptamak ve gerek görülenlerin iş sözleşmelerini sona erdirmek,
  • Gelir ve gider hesaplarına ilişkin dönem sonunda Genel Kurul’a bilgi vermek,
 3. Genel Kurul tarafından temsilcilik açılmasına yetki verildiğinde, bu kişilerin tespitini yaparak mülki amirliğe bildirmek,
 4. GÜNDER çalışma ilkelerine ve amaçlarına ve yürürlükte bulunan Dernekler Kanunu mevzuatlarına aykırı uygulamalar içinde bulunan temsilcileri uyarmak, Genel Kurul tarafından yetki verildiğinde uyarılara uymayan temsilcileri bireysel veya toplu olarak görevden uzaklaştırmak, yeni temsilciler seçilinceye kadar, geçici temsilciler atamak ve faaliyetlerini denetlemek,
 5. Bölüm faaliyet alanlarında karşılaşılan sorunları çözümlemek, uygulamaları yaygınlaştırmak ve GÜNDER amaçlarına ulaşmasında etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla gerek gördüğü hallerde komisyonlar ve çalışma gruplarını teşekkül ettirmek; kurulmuş olan komisyon ve çalışma gruplarının hedeflenen temel faaliyetlerinin çalışma takvimine uygun olarak sürdürülmesini ve yönlendirilmesini sağlamak,
 6. Danışma Kurulu’nu oluşturmak,
 7. Tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak ve seminer, çalıştay, konferans, kongre, fuar, gezi, sergi, gösteri, yarışma ve benzer etkinlikler düzenlemek ve bu hususlarda gerekli iş ve işlemleri yaparak izin almak veya bunların ikmali için görevliler atamak,
 8. GÜNDER ve çalışmaları hakkında yazılı ve görsel basında açıklama yapacak olan kişileri belirlemek ve bu açıklamaların çerçevesini belirlemek,
 9. Tüzükte belirtilen şartlarda, üyelik nitelik ve koşullarını kaybedenlerin üyelikten çıkarılmasına karar vermek,
 10. Yeni üyelerin katılım başvurularını karara bağlamak,
 11. GÜNDER faaliyetlerini ve işleyişini belirlemek, geliştirmek amacıyla gerektiğinde iç yönetmelikler hazırlamak,
 12. Ulusal veya uluslararası projelerde başvuru yapılması, ortak veya iştirakçi olarak yer alınması ve faaliyette bulunması konusunda karar vermek, GÜNDER adına görev ve yetki alacakların tespitini yapmak,
 13. Ulusal ve uluslararası dernek veya teşekküllere üye olarak katılması veya ayrılması hususunda karar vermek,
 14. GÜNDER tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.
 15. Yurt içinde ve dışında temsilcilikler açmak, temsilcileri atamak ve görev/yetkilerini tanımlamak, faaliyetlerini denetlemek, uyarmak ve gerektiğinde görevden almak ya da temsilciliğin tümüyle kapatılmasına karar vermek.

Madde 13 – Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu, GÜNDER üyeleri arasından veya üye olmayan üçüncü kişiler arasından bir Genel Sekreter tayin eder. Genel Sekreter Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz.

Genel Sekreter’in görev ve yetkileri şunlardır:

 • Yönetim kurulunun verdiği yetkiler çerçevesinde GÜNDER’i temsil etmek,
 • GÜNDER teşkilatının başı olarak bölümün tüm hizmet ve yükümlülüklerinin programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini temin etmek,
 • Yönetim kurulunun toplantı gündemini Yönetim Kurulu başkanı ve Başkan yardımcıları ile eşgüdüm içinde hazırlamak, yönetim kurulunu toplantıya davet etmek,
 • Komisyonlar ve çalışma gruplarının faaliyetlerini koordine etmek, söz konusu faaliyetleri her ay yönetim kuruluna raporlamak,
 • Tüzük ve iç yönetmeliklerin belirlediği hizmet ve yükümlülüklerini programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirmek,
 • Üyelik başvurularını Yönetim Kuruluna iletmek.

 

Madde 14 – Denetim Kurulu’nun Oluşturulması, Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerden birinin herhangi bir nedenle ayrılması halinde sırası ile yedek üyeler alınır. Denetim Kurulu üyeleri, aralarından birini başkan seçerler. Denetim Kurulu, altı ayı aşmayan aralıklarla Yönetim Kurulu’nun faaliyet ve hesap işlerini denetler. Denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Madde 15 – Danışma Kurulu’nun Oluşturulması, Görev ve Yetkileri

Danışma Kurulu, GÜNDER amacını yerine getirmek üzere ihtiyaç duyulan konularda uzman niteliğine sahip bulunan kişilerden oluşur. GÜNDER’de asil üye olmayan kişiler arasından da Danışma Kurulu üyesi seçilebilir. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından, yapılacak ilk seçimli genel kurul toplantısına kadar tayin olunur ve ilk toplantısında üyeleri arasından birini başkan seçerler. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu’nun veya Danışma Kurulu Başkanı’nın daveti üzerine toplanır. GÜNDER tarafından yapılan ya da yapılacak olan çalışmalarla ilgili olarak Yönetim Kurulu’na görüş bildirir ve öneriler sunar. Danışma Kurulu, yılda en az bir kere, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte toplanır. Danışma Kurulu üyeleri tarafından yapılan değerlendirme, görüş ve öneriler Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerinde göz önüne alınır.

Madde 16 – Komisyonlar ve Çalışma Gruplarının Oluşturulması

Yönetim Kurulu, GÜNDER’in faaliyet alanlarında karşılaşılan sorunları çözümlemek, uygulamaları yaygınlaştırmak, bölümün amaçlarına ulaşmasında etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla gerek gördüğü hallerde komisyon ve çalışma grupları oluşturabilir. Oluşturulan bu ihtiyari organlar yine Yönetim Kurulu kararı ile feshedilebilir.

Yönetim Kurulu’nun oluşturabileceği tüm bu komisyon ve çalışma gruplarına Genel Kurul ve Denetim Kurulu’nun görev yetki ve sorumlulukları devredilemez. Kurulan organların görev ve yetkileri, Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak iç yönetmelikler ile belirlenir.

Madde 17 – Temsilcilik Açılması

GÜNDER, gerekli gördüğü yerlerde bölüm faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, temsilci kişi (ler) görev ve yetkileri Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Temsilcilik faaliyetleri ile ilgili her türlü gelir-gider hareketi GÜNDER Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleştirilir.

Madde 18 – Yurt Dışında Temsilcilik Atanması

Yürürlükteki mevzuat ve bu tüzüğün hükümleri çerçevesinde uluslararası faaliyette bulunmak amacı ile yurt dışında temsilcilik karar verilmesi halinde Yönetim Kurulu,Temsilcilik açmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir kişiyi yetkili kılar.

Yönetim Kurulu gerekli görürse, yabancı uyruklu bir kişiyi temsilci olarak yetkili kılabilir.

Ayrıca Yönetim Kurulu, GÜNDER’in, Dernekler Kanunu’na uygun olarak, yurt dışındaki benzer amaçlı dernek veya kuruluşlara katılması veya ayrılması, bunlarla işbirliği yapılması veya işbirliğine son verilmesi için karar alabilir.

Madde 19 – Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 20 – Üyelerin Ödeyecekleri Aidat Miktarı

GÜNDER’in yıllık Asil Üyelik aidatı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Genel Kurul onayına sunulur. Güncel belirlenen yıllık üye aidatları aşağıdaki şekildedir:

ÇALIŞAN SAYISI TEMSİL ADEDİ YILLIK AİDAT
BİREYSEL ÜYELİK 1 200 TL
KURUMSAL ÜYELİK* 1-50 1 2500 TL
50 VE ÜZERİ 3 4500 TL

 

* Kamu kuruluşlarıyla, Bakanlık, Başbakanlık veya Bakanlıklara bağlı “Genel Müdürlük” ya da “Tüzel kişiliği haiz Başkanlık veya Kalkınma Ajansı” düzeyinde üyelik gerçekleştirilir. Üniversitelerle enstitü, fakülte, yüksekokul veya araştırma-uygulama merkezi nezdinde üyelik gerçekleştirilir. TÜBİTAK’a bağlı araştırma enstitüleri ve merkezleri ile de ayrı ayrı üyelik gerçekleştirilebilir.
Bölümün tüzel kurucularından (DMİ [yeni adıyla MGM], EİE [yeni adıyla YEGM], ETKB ve TÜBİTAK) yıllık aidat alınmaz.

Kuruluşlar, GÜNDER Genel Sekreterliği ile yapacakları “İşbirliği Protokolü” kapsamında GÜNDER’e kurumsal üye olmadan “Fahri Üye” temsilcilerini bildirebilirler. Temsilci sayısı, yukarıdaki tabloya uygun olarak, çalışan sayısı dikkate alınarak belirlenir.

GÜNDER’e üye olan gerçek veya tüzel kişi, ilk yıllık aidatını üyelik başlangıcında yatırır.

GÜNDER, üyelerinin ISES merkez üyeliği için gerekli işlemleri yürütür.

Madde 21 – İç Denetim

Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Madde 22 – Tüzüğün Değiştirilmesi

Tüzük değişikliği karar yeter sayısının, Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan GÜNDER üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulu asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

 

Madde 23 – Fesih ve Tasfiye Şekli

 1. Feshi

Genel Kurul her zaman, GÜNDER’in feshine karar verebilir. Genel Kurul’un fesih için karar verebilmesi için Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması zorunludur. Birinci toplantıda üyelerin üçte iki çoğunluğun sağlanmaması halinde yapılacak olan ikinci toplantıda Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üyelerinin tamsayıları toplamının iki katından az olmayan çoğunluk aranır.

GÜNDER’in feshine ilişkin kararın, Genel Kurula katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması şarttır.

 1. Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Bölüm, Genel Kurul tarafından feshedilirse, bölümün para ve her türlü mal varlığının nereye verileceği, Genel Kurul tarafından belirlenir.

Madde 24 – GÜNDER’in Gelirleri

GÜNDER aşağıda sayılan kaynaklardan gelir elde edebilir.

 1. Üye ödentileri: Tüzükte belirtilen, üyelerden alınan yıllık ödentidir.
 2. Hibe: gerçek kişiler ve tüzel kuruluşlar tarafından hibe olarak verilen taşınır mallar, kıymetli eşya, maden, evrak ve nakit,
 3. GÜNDER‘in yapacağı yayın ve toplantıların hasılatı,
 4. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak sağlanacak her türlü bağış ve yardımlar,
 5. Hazırlanacak projelerden, projeler kapsamında ulusal veya uluslararası kuruluşlardan sağlanan hibe ve yardımlardan elde edilecek gelirler,
 6. Yönetim Kurulu’nca gerçekleştirilen her türlü yayıma alınan reklamların bedelleri,
 7. Verilecek olan eğitimlerden elde edilecek gelirler,
 8. İlgili mevzuata ve Bölüm Tüzüğü’ne aykırı olmayan sair gelirlerden oluşur.

Ulusal ve yabancı ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden ya da diğer kurumlardan yardım alınmasında ilgili mevzuat hükümlerine uygun davranılır. Yürürlükteki dernekler mevzuatına aykırı olmamak şartı ile şahıs veya tüzel kişilerin şartlı bağışlarında Yönetim Kurulunun olumlu kararı gereklidir.

Madde 25 – Gelir ve Giderlerde Usul

GÜNDER gelirlerinin alınmasında ilgili mevzuattaki hükümlere uygun olarak hareket edilir.

Bağış ve aidatlar makbuz karşılığı toplanır.

Genel sekretere yetki verilenlerin dışındaki tüm harcamalar, Yönetim Kurulu’nun kararı ile yapılır. Yönetim Kurulu’nun kararı olmaksızın herhangi bir harcama yapılamaz.

Tahsil olunan paralar Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği bankalardan bir veya birkaçında GÜNDER adına açtırılacak hesaba yatırılır. İvedi ödemeleri karşılamak üzere bölümün kasasında gerektiği kadar para bulunabilir. Bu tutar, ilgili mevzuatta sınır olması halinde bu sınırı aşamaz.

Para bankadan Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği kişi tarafından çekilir. Hesap hareketleri, Yönetim Kurulu toplantılarında, açıklamalarıyla birlikte üyelerin bilgisine sunulur.

 

Madde 26 – Borçlanma Usulü

GÜNDER amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde, Yönetim Kurulu kararıyla, kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da, bankalar ve finansman kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere borçlanabilir. GÜNDER, Yönetim Kurulu kararıyla, ilgili mevzuata uygun biçimde, ulusal ve uluslararası projeler karşılığı hibe ve yardım alabilir, bu nedenle avans kullanabilir. GÜNDER üyelerinden alınan borçlar için faiz ya da vade farkı adı altında herhangi bir ödeme yapılmaz, diğer borçlanmalar piyasa koşulları içinde gerçekleştirilir ve ilk Genel Kurul toplantısına bilgi sunulur. Borçlanma miktarı, dönem bütçe gelirinin % 75’ini aşamaz, GÜNDER’in gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve bölümü ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 27 – Defter ve Kayıtlar

GÜNDER, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata uygun onaylı defterler ile kayıtları tutar.

Madde 28 – Kurucuları

GÜNDER’in Kurucu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Gerçek Kişiler:

 1. Süheyl ELBİR
 2. Gürbüz ATAGÜNDÜZ
 3. Ahmet ECEVİT
 4. Demir İNAN
 5. Birol KILKIŞ
 6. Nilüfer EĞRİCAN
 7. Nuri KAYA
 8. Muammer ERMİŞ
 9. Metin ÇOLAK
 10. Bülent G. AKINOĞLU
 11. Çiğdem ERÇELEBÎ
 12. Cemalettin PALA
 13. Kemal KOMAN
 14. Mesut YILDIZ
 15. Uğur YALÇINER
 16. Nur DEMİRBİLEK
 17. Tanay Sıtkı UYAR
 18. Recep SARITAŞ
 19. Şenol DOĞAN
 20. Tuğrul VURGUN
 21. Çetin GÖĞÜŞ
 22. Yusuf KORUCU
 23. Aysun ÖZDEMlR
 24. Sebahattin ÖZ
 25. Ertuğrul KALINBAÇOĞLU
 26. M. Özcan ÜLTANIR
 27. Cengiz YENER
 28. Çetin GÖKSU
 29. Güner AŞAN
 30. Necdet ÖZBALTA
 31. Ali GÜNGÖR
 32. Galip OTURANÇ
 33. Fatih Bülent BAYAT


Tüzel Kuruluşlar:

 1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)
 2. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE)
 3. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ)
 4. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Madde 29 – Diğer konular

İşbu Tüzükte bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun hükümleri uygulanır.

 

Şadi BÜYÜKKEÇECİ Ali EZİNÇ Osman ÖZBERK
 

 

Şahin BAYRAM H. İbrahim Dağ Hasan DALKIRAN
 

 

 

Prof.Dr.Bülent Yeşilata Sebahattin Öz Can Sözen
 

 

 

Kerim Gazioğlu Ş. Fatih GÖKKAYA Artun İstepan ŞABCIYAN
 

 

 

 

 

Doç. Dr. Mustafa TIRIS Dr.Kemal Gani Bayraktar Yrd. Doç.Dr. Ahmet YILANCI
 

 

 

              BAŞKAN  

 

 

Dernek
Bilgi

DERNEĞİN ADI
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu
Türkiye Bölümü

KISA ADI
GÜNDER

KURULUŞ YILI
1992

MERKEZİ
Ankara

Haberleşme
Adresi

HABERLEŞME ADRESİ
GÜNDER – Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu
Türkiye Bölümü
Bestekar Sokak No:15/12 Kavaklıdere / Ankara 06680

TELEFON
+90 312 418 18 87

FAKS
+90 312 418 08 38

E.POSTA
info@gunder.org.tr