Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Lisanssız Elektrik Üretim Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler ile ilgili Kurul Kararı yayımlandı.

Lisanssız elektrik üretim başvurularında sunulması gereken bilgi ve belgeler listesi için:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190521-3.pdf

Lisanssız üretim yapmak isteyenlerin, başvuru yaparken EPDK’ya ibraz etmeleri gereken bilgi ve belgeler şöyle:

1. Lisanssız üretim bağlantı başvuru formu.

2. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs veya şahısların yetki belgeleri.

3. Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikle doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler.

4. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge.

5. Çatı uygulaması dışındaki başvurular için: Mutlak tarım arazileri.Özel ürün arazileri.Dikili tarım arazileri.Sulu tarım arazileri. Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınacak belge.

6. Tüketim tesis(ler)ine ilişkin bilgiler.Mevcut tüketim tesisleri için tekil kodKurulması planlanan tüketim tesisi için; 03 Mayıs 1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belge.Onaylı elektrik proje kapağı.

7. Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan projeler için Çevresel Etki değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge.

8. Başvuru ücretinin ilgili şebeke işletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont.

9. Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren tek hat şeması.

10. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta teknik değerlendirme formu. (Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekiyor).

11. Lihkab veya harita mühendisi onaylı, koordinatlı aplikasyon krokisi.

12. Yönetmeliğin 37 maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak olan ve “Faaliyet yasağına ilişkin beyan” başlığını taşıyan beyan belgesi.

13. Tesisin toplam verimliliğine ilişkin belge.

14. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım hakkının elde edildiğine dair belge.

a) Rüzgar ve güneş enerjisi ile biyokütle ve biyokütleden elde edilen gaza (çöp gazı dahil) dayalı olarak kurulacak üretim tesisleri için herhangi bir belge istenmeyecek. 

b) Jeotermal enerji kaynağına dayalı olarak kurulacak üretim tesisleri için işletilmekte olan jeotermal kaynaklarda, 03 Haziran 2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’na ve uygulanmasına ilişkin ikincil mevzuata göre edinilmiş işletme ruhsatı, henüz işletilme aşamasında olmayan jeotermal kaynaklar için ise arama ruhsatı sunulacak. 

c) Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim tesisinin hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisi olması halinde su kullanım hakkının elde edildiğine ilişkin belge sunulacak.

15. Yönetmeliğin 11. maddesi 4. fıkrası kapsamında kurulacak tesisler için DSİ tarafından mer’i mevzuat kapsamında verilen onay belgesi.

Write a comment:
*

Your email address will not be published.