Süresi içinde tamamlanamadığı için bağlantı anlaşması hakkını kaybeden lisanssız elektrik üretim yatırımlarına süre uzatımı hakkı öneren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi ve Resmi Gazete’de yayınlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda geçtiğimiz hafta kabul edilen, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na eklenecek Geçici 25. Madde ile tüketim-üretim bağlantısı kopmuş tesisler için süre uzatım hakkını, yapılamayan diğer tüm lisanssız projeler için de genişletilmesini içeriyordu. 19 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan torba yasanın 31.maddesine göre,Tüketim- Üretim bağı kopan ve bağlantı anlaşması süresi dolan projelere ilave 120 gün süre verildi.

Komisyonda geçtiğimiz hafta kabul edilen ilgili düzenleme yalnızca tüketim-üretim bağı kopmuş olan, toplam kurulu güçleri 77 MW olabilecek 85 projeyi kapsıyordu. Düzenlemeden yararlanacak güneş enerjisi projelerinin toplam kurulu güçlerinin 500-600 MW düzeyinde olacağı öngörülüyor.

Bağlantı anlaşması süresi biten tüm lisanssız elektrik üretim yatırımlarına yeni hak tanıyan yasal düzenleme Resmi Gazete’nin 19 Temmuz 2019 tarihli Mükerrrer sayısında yayınlanan 7186 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yürürlüğe girdi.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa geçici madde olarak eklenen düzenlemeden herhangi bir nedenle hayata geçememiş tüm lisanssız elektrik üretim projeleri yararlanabilecek.

Bağlantı anlaşma süresi bitmemiş olanlar için ise son tarih kanunda sağlanan süre uzatımının bittiği tarihe kadar uzayacak.

120 günlük sürenin bitiminin hafta sonuna denk gelmesi dolayısı ile süre uzatım hakkı 18 Kasım 2019 tarihinde son bulacak.

TBMM’de kabul edilen 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na eklenecek Geçici 25. Madde şu şekilde oldu;

”(1) Bu Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan faaliyetler kapsamındaki bağlantı anlaşması süreleri; çağrı mektubu tarihinden bağlantı anlaşması süresi sonuna kadar tüketim-üretim bağı kopmuş olanlar için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde çağrı mektubuna esas abonelik ile en az aynı özelliklere haiz eski ve/veya yeni bir tüketim tesisi aboneliği ihdas ederek ilgili şebeke işletmecisine bildirmesi halinde söz konusu bildirim tarihini izleyen 120 günü, bağlantı anlaşması süresi bittiği halde geçici kabulü yapılmamış olanlar ve henüz bağlantı anlaşması süresi bitmemiş olanlar için ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 günü kapsayacak şekilde kendiliğinden uzamış kabul edilir.”

Kaynak: Yeşil Ekonomi

Write a comment:
*

Your email address will not be published.