solarist gunder

GÜNDER Tarihçesi

1992'den bugüne...

Türkiye'nin Güneş Enerjisi İçin Çalışıyoruz

Some description text for this item

GÜNDER

Tarihçemiz

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu – Türkiye Bölümü (GÜNDER), Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu (International Solar Energy Society – ISES) in Türkiye Bölümü olarak, 3335 sayılı Uluslararası niteliklerdeki teşekküllerin kurulması hakkındaki Kanunun 1. Maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 10 Şubat 1992 tarih ve 92/2752 sayılı kararı ile kurulmuştur. GÜNDER in kurucu üyeleri olarak T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE), Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından konuya ilgili personeller, konu ile ilgili akademisyenler ve güneş enerjisi ile ilişkili konularda üretim ve ticaret yapan sanayiciler bulunmaktadır.

GÜNDER, güneş enerjisinin uygulanmasında bilim ve teknolojinin geliştirilmesi, güneş enerjisi konusunda temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirmenin özendirilmesi, güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması, güneş enerjisi ile ilgili alanlarda eğitimin özendirilmesi amaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.

GÜNDER; günümüzde, kamu kurumlarının yönetici ve personelleri, üniversite öğretim üyeleri, güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren sanayicilerden ve güneş enerjisi sevdalısı gönüllülerden oluşan Türkiye’nin önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin amaç ve faaliyet alanları kapsamında faaliyet gösteren ve yasal olarak dernek üyeliğine engel bir durumu olmayan tüzel kuruluşlar ve gerçek kişiler, derneğe üye olabilir.

GÜNDER, Kasım 2013 içerisinde Ulusal Fotovoltaik Teknoloji Platformu (UFTP) nu da bünyesine katarak gücünü arttırmıştır. GÜNDER-UFTP birleşmesi sayesinde, GÜNDER’in fotovoltaik teknolojileriyle ile ilgili çalışmaların UFTP markasının kullanılarak devam ettirilmesi ve Türkiye’nin Uluslararası Enerji Ajansı – Fotovoltaik Güç Sistemleri (IEA-PVPS) birimi temsilciliği faaliyetlerinin de GÜNDER çatısı altında yürütülmesi hedeflenmiştir.

GÜNDER
GÜNDER‘in çalışma konuları aşağıda belirtilmiştir:
 • Güneş enerjisi sektöründe, malzeme teknolojisi, yeni üretim teknik ve süreçlerinin geliştirilmesi (Ür-Ge), temel araştırmalar, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri de dâhil olmak üzere tüm sistem bileşenleri, teknolojileri ve uygulamaları ile ilgili çalışmalara, yerli üreticilerin imalat yeterliliklerini artıracak yönde destek olmak, bu sektörde faaliyet gösterecek kişi ve kurumların eğitimini yönlendirmek, ürün/hizmet standartlarının ve destekleyici yönetmeliklerin belirlenmesine katkı sağlamak.
 • Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu (ISES), Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Uygulama Birimleri, Avrupa Birliği Fotovoltaik Teknoloji Platformu (EUPVPLATFORM), Avrupa Fotovoltaik Sanayi Birliği (EPIA), Avrupa Güneş Isıl Sanayi Federasyonu (ESTIF) gibi kuruluşlar başta olmak üzere ilgili uluslararası sektörel organizasyonlar ile yerel sektör paydaşlarının iletişimini kolaylaştırmak ve işbirliği yapmak.
 • Güneş enerjisi sektörü ile sinerji sağlayacak her türlü enerji verimliliği, yenilenebilir enerji teknolojileri (rüzgar, biyokütle, jeotermal, dalga vb.) ve yenilenebilir/sürdürülebilir enerji, düşük karbon ekonomisi faaliyetlerini yürütmek ve katkı sağlamak.
 • Güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren üretici, satıcı ve uygulamacı olmak üzere tüm paydaşları bünyesinde toplayarak üyeleri arasında birlik, beraberlik ortamı oluşturmak ve sektörel bazda güç birliği tesisi ile üyeler arası dayanışmayı sağlamak.
 • Güneş enerjisi bilincinin ve uygulamalarının ülke çapında yaygınlaştırılması ve ülke yararına dönüştürülmesi için ilgili kurumlar, STK ve diğer organizasyonlar nezdinde girişimlerde bulunmak, sonuçlarını oluşturmak ve bu sektörü ilgili platformlarda temsil etmek.
 • Üniversiteler, Araştırma ve Geliştirme Kuruluşları vb. bilimsel örgütler ile diyalog kurularak güneş enerjisi alanında kurumlar arası işbirliği ortamı oluşturmak.
 • Güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması için farkındalık yaratmak.
 • Güneş enerjisi ile ilgili alanlarda eğitim düzenlenmek.
 • Güneş enerjisi ve sektörü hakkında bilgileri toplamak, derlemek, yayımlamak ve dağıtmak.
GÜNDER
GÜNDER; kamu yararına yönelik faaliyetler, kamu ve özel kuruluşlar, STK’lar, üniversite, benzeri bilim kuruluşları ve Ar-Ge kurumları ile işbirlikleri, standardizasyon ve test hizmetleri, eğitim, tanıtım, yayın ve bilgilendirme ve üyelere yönelik sosyal girişimler gibi etkinliklerini aşağıda sıralanan başlıklar altında yürütür:
 • Güneş enerjisi sektöründe Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları için yönlendirici ve destek sağlayıcı faaliyetleri yürütmek ve düzenlemek,
 • Yerel ve/veya uluslararası paydaşları bir araya getiren seminer, çalıştay, konferans, kongre, fuar, gezi, sergi, gösteri, yarışma ve benzer etkinlikler düzenlemek,
 • Güneş enerjisi sektörüne yönelik standart ve yönetmeliklerin belirlenme ve benimsenme süreçlerine katkıda bulunmak,
 • Ürün, hizmet ve mesleki yeterlilik akreditasyonu, faaliyetlerini (test, sınav, eğitim, belgelendirme vb.) yürütmek veya yürütülmesine katkı sağlamak,
 • Sektör paydaşlarına yönelik olarak tek başına veya ulusal/uluslararası kuruluşlar ile birlikte tematik eğitim faaliyetleri düzenlemek,
 • Güneş enerjisi sektörüne yönelik projeler geliştirerek veya bu tür projelere ortak olarak ulusal ve uluslararası hibe kaynaklarından yararlanmak,
 • Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri yürüten kişi ve kurumlar arasında, yinelenmeli çalışmaları önleyerek (insan, ekipman vb.) kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacak biçimde kapasite raporları ve sektörel envanterler oluşturmak,
 • Sektör paydaşlarının üretim ve ihracat potansiyelini artırmayı hedefleyen kümelenmelerin oluşturulması için girişimlerde bulunmak, önderlik etmek, ortak ihtiyaç analizlerini yapmak, hibe dahil olası tüm olanakları araştırmak ve başvuruda bulunmak,
 • GÜNDER amaç ve konusuna ilişkin hususlarda faaliyette bulunmak üzere laboratuvar, eğitim merkezi, ticari işletme ve benzer birimler oluşturmak,
 • Teknik, mali ve bürokratik mevzuat için yönlendirici ve kolaylaştırıcı olmak,
 • Kamuya yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları düzenlemek,
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel ve akademik gelişmeler ile yenilikçi uygulamaların periyodik olarak raporlamak, yayınlar yapmak,
 • Yerel Yönetimleri ve sektör paydaşlarını ulusal ve uluslararası hibe ve fonlar hakkında bilgilendirmek,
 • Güneş enerjisi kaynaklı uygulamalarının ve diğer enerji verimliliği/yenilenebilirlik/sürdürülebilirlik kavramlarının, merkezi ve yerel yönetimler ile özel ve kamu kurumlarının strateji ve eylem planlarında yer almasını teşvik etmek ve sürece katkıda bulunmak,
 • Derneğin çalışma alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası tüm dernek, vakıf, platform, kümelenme gibi oluşumlarla sürekli ve yakın temas halinde olmak,
 • İlgili mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere, bankalarda hesap açmak, maddi mevcutlarını değerlendirmek, taşınmaz mal edinebilmek, kiralayabilmek, bunlarla ilgili olarak tapu kayıtlarını yaptırmak, tapuya gerekli şerhleri verdirebilmek, yurtiçi ve yurtdışından Yönetim Kurulunun olumlu kararı ile şartlı ya da şartsız bağış kabul etmek,
 • Üyeler arasında iletişimi artırmak, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler sürdürmek için bir sosyal tesisi de içerecek yapılaşma için bina ve gerekirse müştemilatını edinmek yönünde çalışmalar yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Yurtiçinde ve yurtdışında gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 • Amaçları ile ilgili mevzuat hükümleri ve tüzük imkânları ölçüsünde diğer faaliyetlerde bulunmak.
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü
ÜYELİKLERİMİZ

Some description text for this item


 • Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu, ISES

 •  

  Uluslararası Enerji Ajansı Fotovoltaik Güç Sistemleri Programı, IEA PVPS

 •  

  Uluslararası Enerji Ajansı Güneşle Isıtma Soğutma Programı, IEA SHC

 •  

  İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği , İSİB

 •  

  Solar Power Europe (yeni EPIA, Avrupa Fotovoltaik Sanayi Birliği), SPE

 •  

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İklimlendirme Meclisi, TOBB


 • Avrupa Güneş Isıl Sanayi Federasyonu, ESTIF


 • Küresel Güneş Konseyi, GSC


 • Ortadoğu Güneş Enerjisi Sanayi Derneği, MESIA


 • Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, IMSAD


 • Asya Fotovoltaik Endüstrisi Derneği, APVIA


 • Danish Green Growth Network, DGGN

Subtitle

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü

Some description text for this item

Bize Ulaşın
to top