Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni

ULUSLARARASI GÜNEŞ ENERJİSİ TOPLULUĞU TÜRKİYE BÖLÜMÜ

GÜNDER

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni

 

 1. Aydınlatma Metni’nin Amacı

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde veri sorumlusu sıfatını haiz Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü – GÜNDER (“Dernek”) ile ilişkili gerçek kişilerin KVKK kapsamında, Dernek tarafınca gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılmasını amaçlamaktadır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Derneğimizin yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir.

Dernek ile ilişkili gerçek kişilere ait her türlü kişisel veriler;

 • Dernek Tüzüğü’nde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Dernek’in genel kurul toplantıları, çalışma grubu toplantıları, komisyon toplantıları, zirveler, gündem toplantıları, diğer üye toplantıları gibi Dernek üyeleri veya temsilcilerine yönelik etkinliklerin ve ilgili süreçlerin organizasyonu, yönetilmesi ve yürütülmesi,
 • Dernek ile üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin sağlanması ve ilgili hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Dernek Tüzüğü’nde yer alan amaç ve faaliyet alanları doğrultusunda, derneğimizin ve/veya üyelerimizin, dernek faaliyet ve etkinliklerinin tanıtımı ve duyurulması da dahil olmak üzere tanıtım, reklam, duyuru ve benzeri amaçlarla üye tanıtım kitapçığı, broşür, e-dergi gibi basılı veya basılı olmayan belgelerin hazırlanması, derneğe ait internet siteleri ve instagram, twitter gibi sosyal medya hesapları vasıtasıyla duyurulması ve üyelerle paylaşılması,
 • Dernek’in faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması, hizmet politikalarının yürütülmesi,
 • Dernek içi iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi,
 • Dernek içi raporlama faaliyetlerinin icrası,
 • Dernek faaliyetleri kapsamında üyelerin bilgilendirilmesi,
 • Faaliyet alanı kapsamının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden akademik araştırmalarda, istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgilerin değerlendirilmesi, analiz ve denetim yapılabilmesi,
 • Dernek’e ait tüm tesislerin güvenlik ve denetiminin yürütülmesinin temini,
 • İdari kurum ve kuruluşların ve mahkemelerin talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu kurum, kuruluş veya mahkemelere sunulması,
 • Mevzuat tahtında Dernek tarafından tutulması öngörülen defter ve kayıtların tutulması
 • 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedekleme yapılması.

amaçları dahil olmak üzere KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Dernek ile iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince veri konusu kişilerden, işbirliği yapılan veya Dernek ile arasında sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortakları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla telefon, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin KVKK’nın 5, 6 ve 8’inci madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, işbu metinde sayılan amaçlar Dernekler Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere işbirliği içerisinde olunan sivil toplum kuruluşlarına, iş ortaklarımıza, faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla hizmet alınan tedarikçilere, yurt içi ve yurt dışındaki temsilciliklerimize, yurt içi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlara, bankalara, düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilere, özel kişilere ve diğer üçüncü kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya KVKK’nın belirlediği diğer yöntemleri (kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Dernek’e daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini) kullanmak Dernek’e iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisini kullanmayı talep ettiğinize yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.gunder.org.tr/ adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Bestekar Sokak No:15/12 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu; kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle   İlgili Kişi tarafından daha önce Dernek’e bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden  adresimize göndererek iletebilirsiniz. İlgili Kişi Başvuru Formu’na buradan ulaşabilirsiniz.

Başvurunun, her hâlükârda kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi tevsik edici gerekli belgeler ile birlikte yapılması gerekmektedir. Başvurularınız, talebinizin niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde  ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Veri Sorumlusu        : Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü – GÜNDER

Adres                          : Via Green İş Merkezi Mustafa Kemal Mah. 2079 Sok. No: 2/B Ofis No: 35, Çankaya / ANKARA

Dernek Kütük No    : 06-040-123

Telefon                       : 0312 418 18 78

E-posta adresi          : info@gunder.org.tr

KEP adresi                  : ugett@hs01.kep.tr

Web Sitesi                  : https://www.gunder.org.tr/  

to top