2022 yılı Aralık ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %9,1’lik kısmı (9.409 MW) güneş enerjisi santralleri tarafından oluşturuldu

APLUS ENERJİ ARALIK 2022 ANALİZİ

2022 Yılı Aralık ayında gerçekleşen toplam 26.419 GWh elektrik üretiminin %82,55’i serbest üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, bir önceki aya göre 0,32 puan artmıştır, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre ise 0,39 puan artış göstermiştir.

Serbest üretim şirketlerini %12,77 oran ile EÜAŞ santralleri ve %3,25 oran ile Lisanssız santraller izlemektedir. Toplam üretimin %1,38’i İşletme Hakkı Devredilen Santraller, %0,05’i ise Yap-İşlet-Devret santralleri tarafından üretilmiştir[1].

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise, 2022 Aralık ayında toplam üretimin %24,4’ünün doğalgaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Barajlı hidroelektrik santraller, ilgili ayda toplam üretimin %9,1’ini karşılarken, akarsu tipi hidroelektrik santraller ise %3,3 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri Aralık ayında toplam üretimin %26,7’sini karşılarken, yerli kömür santralleri ise %16,3 oranında katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgâr enerjisi santralleri toplam üretime %9,8 jeotermal ve güneş enerjisi santralleri[2] ise %7,3 oranında katkıda bulunmuştur. Diğer termik santrallerin[3] üretimdeki payı ise %3,1 olarak gerçekleşmiştir.

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2022 Aralık ayında termik santrallerin gerçekleşen toplam üretimdeki payı %70,49 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %29,51 olarak gerçekleşmiştir[4].

2021 yılı Aralık ayında 1.008,64 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 2022 yılı Aralık ayında, bir önceki yıla göre %268,7 oranında artarak 3.718,62 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (3.438,31 TL/MWh) %8,2 oranında artış göstermiştir.

Aralık 2022’de en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 22 Aralık Perşembe günü 4.372,12 TL/MWh olarak gerçekleşirken en düşük günlük ortalama PTF ise, 11 Aralık Pazar günü 1.232,47 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise, en yüksek PTF değerinin 1 Aralık Perşembe günü saat 16:00’da 4.800,00 TL/MWh, en düşük PTF değerinin ise 20 Aralık Pazar günü saat 01:00’de 249,99 TL/MWh olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2022 yılı Aralık ayında pik saatlerde[5] 4.209,18 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki ayın pik saatler ortalaması olan 3.993,96 TL/MWh’lik değere göre %5,4 oranında artmıştır[6].

2021 yılı Aralık ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 917,79 TL/MWh iken, bu değer 2022 yılı Aralık ayında %250,8 oranında bir artış kaydetmiş ve 3.219,36 TL/MWh olarak gerçekleşmiştir. 

2021 yılı Aralık ayı içerisinde toplam 29.049 GWh olan elektrik talebi, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki yıla göre %10,32 oranında düşüş göstererek, 26.051 GWh değerine ulaşmıştır[7]. 2021 yılı Aralık ayında 39.045 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2022 yılı Aralık ayında 36.182 MWh olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı Kasım ayı sonunda 103.466 MW olan toplam kurulu güç değeri 165,2 MW’lık artışla 2022 yılı Aralık ayı sonunda 103.631 MW olarak kaydedilmiştir.

Toplam kurulu gücün %68,1’lik (70.610 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %20,3 (20.995 MW) seviyesindedir[8]. Yap işlet devret santralleri %0,1’lik (116 MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,2’lik (3,275 MW) bir orana sahiptir. Lisanssız santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %8,3 (8.635 MW) olarak kaydedilmiştir.

2022 yılı Aralık ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %24,4’lük kısmı (25.312 MW) doğalgaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %22,5’lik kısmı (23.275 MW) barajlı hidrolik santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %11,1’lik (11.437 MW) oran ile yerli kömür[9] santralleri ve %10,0’luk oran (10.374 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik santraller %8,0’lik bir orana (8.288 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün %11,0’lik bir kısmını (11.366 MW) oluşturmaktadır[10]. Toplam kurulu gücün %9,1’lik kısmı (9.409 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,6’lık kısmı (1.686 MW) jeotermal enerji santrallerinden oluşurken, %2,4’lük kısmı (2.484 MW) ise diğer termik santraller[11] tarafından oluşturulmaktadır.

2021 yılı Aralık ayında 5,527 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2022 yılı Aralık ayının aynı döneminde %19,5 oranında bir düşüş ile 4,452 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2021 yılı Aralık ayında 1,104 milyar m3 iken bu miktar, 2022 yılının aynı döneminde %25,1 oranında düşerek 827 milyar m3 olarak kaydedilmiştir[12]. Elektrik santrallerinde tüketilen doğalgaz miktarının toplam doğalgaz tüketimine oranı 2021 yılı Aralık ayında 19,8 iken, bu oran 2022 Aralık ayında %18,6 olarak gerçekleşmiştir. [13]

Kaynak: A Plus Enerji / TENVA


[1] Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı Kamusal Raporlardan alınmıştır.

[2] Jeotermal ve Güneş enerjisi santralleri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıflandırılmıştır.

[3] Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak sınıflandırılmaktadır.

[4] 2022 Aralık verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 31 Aralık 2022 tarihli Kamusal Rapordan alınmıştır.

[5] Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-08:00 arasındaki saatleri ifade eder.

[6] Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır.

[7] 2021 ve 2022 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır.

[8] Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 31 Aralık 2022 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu kullanılmaktadır.

[9] Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır.

[10] Akarsu tipi hidrolik santrallere lisanssız hidrolik santraller de dahildir.

[11] Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik, kojenerasyon ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak sınıflandırılmaktadır.

[12]  2022 yılı Aralık ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğal gaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır.

[13]  2022 yılı Aralık için en son 25 Aralık verisi yayınlanmıştır. Bu sebeple artış oranları hesaplanırken 2021 Aralık ayının da 25 günlük verisi kullanılmıştır.

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol

Add Comment

to top