2022 yılı itibariyle devam eden projeler

Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi İçin Sürdürülebilir Enerji Finans Mekanizması (ORKÖY PV) Projesi

Proje; Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) ortaklaşa yürüttüğü ve Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü’nün (GÜNDER) paydaşı olduğu Türkiye’deki Orman Köylerinde Solar Fotovoltaik Sistemler için Sürdürülebilir Enerji Finansman Mekanizmaları (ORKÖY PV) projesi Türkiye’nin orman köylerinde, şebekeye bağlı solar fotovoltaik sistemlerinin teşvik edilmesini ve finansmanını destekleyecektir.

Projenin amacı; proje sonunda orman köylerinde şebekeye bağlı en az 30 MW’lık kurulu solar PV gücün sağlanması için OGM/ORKÖY’ün kredi mekanizması bünyesinde sürdürülebilir bir enerji finansman mekanizmasının başarılı bir şekilde kurulmasının desteklenmesi; proje sonunda (projeden önceki durum temel alınarak) enerji sektöründe 28.750 ton CO₂’ye eşdeğer emisyonun önüne geçilmesi; şebekeye bağlı PV sistemlerinde 30 MWp kümülatif kurulu güce ulaşılması; şebekeye bağlı PV sistemlerinden yılda 47.520.000 kWh kümülatif toplam elektrik üretiminin sağlanması ve orman köylüleri için 450 iş pozisyonunun açılmasıdır. Proje üç bileşene ayrılmıştır:

1) Şebekeye bağlı konutsal solar PV’nin teşviki için siyasi ve kurumsal çerçevelerin geliştirilmesi ve genişletilmesi,
2) Solar PV sistemleri için ORKÖY’ün sürdürülebilir enerji finansman mekanizmaları iş modelinin yanı sıra teknik ve ekonomik uygulanabilirliğinin pilot kurulumlarla gösterilmesi,
3) Proje çıktılarının ulusal düzeye taşınması ve çoğaltılması.

Finansman planı dört aşamalı olacaktır: İlk aşama, pilot alanlardaki kurulumun finansmanı için sadece hibe kullanacaktır. İkinci aşama GEF ve ORKÖY hibeleri ile ORKÖY’ün düşük faizli kredisinin (düşük faizli kredi) kombinasyonundan oluşacaktır. Üçüncü evre, GEF/ORKÖY hibeleri ve ORKÖY’ün düşük faizli kredisiyle beraber ticari kredileri de kapsayacak ve son evre ise ORKÖY hibeleri/kredileri ve ticari kredilerin yanı sıra tedarikçiye vadeli ödeme araçları da kullanacaktır.

Misyonumuz, projede öngörülen finansman modellerini uygulamak suretiyle, orman köylerinde güneş enerjisinden elektrik üretim tesislerini yaygınlaştırmak ve bu yolla Türkiye’nin güneş enerjisi alanındaki kurulu kapasitesini arttırmaktır. Türkiye’nin 22 Eylül 2021 tarihinde Paris Anlaşması'nı onaylaması ile birlikte, güneş enerjisi uygulamaları, küresel enerji dönüşümündeki nihai başarı için itici ve gerekli değer olarak sunulmuştur. Enerji üretiminde düşük karbon teknolojilerine yapılan yatırımlar ile çevresel ve ekonomik faydaları yüksek, talep odaklı yenilenebilir enerji uygulamaları sayesinde, Türkiye'nin küresel enerji dönüşümüne ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkısı giderek artacaktır.


GÜNDER Mesleki Yeterlilik Merkezi Projesi (GÜNDER MYM)

Projenin genel amacı, güneş enerjisi sektöründe nitelikli ve belgeli işgücünün geliştirilmesi, eğitim ve istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi, yaygın ve gayri resmi öğrenmenin geçerliliğinin teşvik edilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunun kolaylaştırılmasıdır.

Bu bağlamda belirlenen özel hedeflerden biri; “Güneş enerjisi sektöründe 4 ulusal yeterliliğin revizyonunun desteklenmesi” dir. (Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli-15UY0208, Seviye 4-5) ve Güneş Isıl Sistem Personeli-15UY0209, Seviye 4-5)”.

Bir diğer özel hedef ise “Güneş Enerjisi Sektöründe VOC-Test Merkezlerinin kurulmasının desteklenmesidir. (15UY0208 ve 15UY0209, Seviye 4-5).

Bu kapsamda revizyon çalıştay faaliyetleri, soru bankası hazırlık çalıştayları, komite toplantıları, genel kadro toplantıları, demo sınavları yapılacaktır. TÜRKAK ve MYK akreditasyon için başvurulacak ve denetimlerin başarıyla tamamlanmasının ardından bir merkez kurulacaktır.

VOC-TEST Merkezlerinin kurulması ile işgücü piyasasına nitelikli iş gücü sağlanmaktadır. Bir diğer özel hedef olan “VOC-test merkezlerinin kurulması yoluyla güneş enerjisi sektöründe işgücü piyasasına nitelikli işgücü sağlanması” bu bağlamda değerlendirilmiştir. Projenin tüm faaliyetleri bu amaca hizmet edecektir. VOC-test sınav merkezinin kurulması, bu alanda belgeli personel istihdamının önünü açacaktır.

Son özel hedef, “Nitelikli ve belgeli işgücü konusunda farkındalığın artırılması” dır. Bu kapsamda 7 pilot bölgede bilgilendirme toplantıları yapılacak ve Ankara'da işçi ve işverenlerle farkındalık seminerleri yapılacaktır. Proje aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil işleri teşvik gibi sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de katkıda bulunacaktır.

VOC-test merkezi ile firmalara bilinçli çalışanlar sağlanacak ve ölümcül kazaların önüne geçilecektir. Farkındalık seminerlerinde tüm sektör paydaşları bu konunun önemi hakkında bilgilendirilecek.

Projenin beklenen sonuçları aşağıdaki gibidir:

  1. 15UY0208 ve 15UY0209 (Seviye 4-5) ulusal yeterlilikleri revize edilecektir.
  2. Voc Test Merkezi kurulacaktır.
  3. Kurulacak olan merkez sayesinde güneş enerjisi sektöründe işgücü piyasasına nitelikli işgücü sağlanacaktır.
  4. Seminerlerle nitelikli ve belgeli iş gücü bilinci artırılacaktır.
2018 Yılında Yürütülen Projeler
2017 Yılında Tamamladığımız Projeler

Güneş Enerjisi Sektörü Kümelenme Programı

Güneş enerjisine yönelik ekipman üretimi gerçekleştiren ve müşavirlik hizmeti sunan üyelerimizin, Ekonomi Bakanlığınca sağlanan Ur-Ge (Ulusal Rekabetçiliği Geliştirme) destekleri kapsamındaki küme desteklerinden istifade edebilmesi ve bu vesileyle Derneğimizin sektörün daha da gelişmesine yönelik olarak strateji ve yol haritası çalışmasının hazırlanması hedeflenmektedir.
Ur-Ge kapsamındaki kümelenme destekleri, esasen aynı sektörde faaliyet gösteren birbirinin tamamlayıcısı veya benzer ürün ve hizmet üreten firmaların birbirleriyle sinerjisini hayata geçirmek üzere bir küme tüzel kişiliği üzerinden gelişimlerini fonlamaktadır.
Kümelenme destekleri, ihtiyaç analizi ve strateji belirlenmesinin ardından küme firmalarının alacağı danışmanlık, eğitim, fuar katılımları ile küme tüzel kişiliğinin yürüteceği geliştirme faaliyetlerini (alım-satım heyeti organizasyonları, web sitesi, personel istihdamı, markalaşma çalışması vb) planlanacaktır.
Bununla birlikte küme oluşumuna katılan firmalarımızdan ihracat yapmayanların ihracat yapabilecek yetkinliğe kavuşturulması, ihracat yapanların da ihracat kapasitelerinin geliştirilmesiyle birlikte firmaların rekabetçi ortamda üretim teknikleri ve sistemlerini geliştirmesi, katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkarması amaçlanmaktadır.


IPARD II Projesi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, IPARD destek programının ikinci ayağı kapsamında; proje kapsamındaki illerdeki 10.000 altı nüfuslu belediyelere %100 hibe ile GES tesisi kurulması hedeflenmektedir. 72 ay sürmesi planlanan projede fizibilite çalışmaları yapılarak, TEDAŞ projeleri hazırlanacak ve teknik denetimler sonrası sertifikalandırma yapılacaktır.


Yüzbin Çatı Projesi

Proje ülkemizde bulunan yaklaşık 8 milyon GES kurulumuna uygun konut, ticari ve yaklaşık 85 milyon m2 sanayi çatıısnı güneş enerjisi için kullanabilmeyi amaçlamaktadır. Çatı kurumları için yasal mevzuatın düzenlenerek finansman modellerinin yaratılması, gerekli düzenlemelerin oluşturulması için zemin oluşturulacaktır. Proje durum raporunu buradan okuyabilirsiniz.

PV Financing Projesi

Avrupa Birliği’nin şimdiye kadar ki en büyük Araştırma ve İnovasyon Programı olan ve 2014-2020 dönemini kapsayan Horizon 2020 kapsamında başlatılan PV Financing projesi aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 7 ülkenin(Almanya, Avusturya, İtalya, Fransa, Birleşik Krallık, İspanya) katılımıyla yürütülmektedir. BSW-Solar daha önceden PV Legal ve PV Grid projeleriyle elde etmiş olduğu başarısını 2015 yılında PV Financing projesinin liderliğini üstlenerek sürdürmektedir. PV Financing projesi de fotovoltaik pazarının önündeki engellerin tanımlanması ve gelişimi için yeni yol haritasının belirlenmesini amaçlamaktadır. PV Financing projesinde, katılımcı ülkeler arasında, PV sistemler için en karlı iş modelleri ve finansal planların tanımlanarak bu süreçte GES’lerin finansmanında kullanılacak alternatif kaynaklar ve bu kaynakların uygulanmasında karşılaşılacak sorunlar belirlenecek ve engellerin aşılmasına yönelik öneriler oluşturulacaktır.


Günder Lisanssız Üretim Yönetmeliği İnceleme Sonuçları ve Öneriler Projesi

GÜNDER tarafından finanse edilen ve 12 ay süren proje Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği üzerine odaklanılmıştır. Diğer ilgili sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve üniversitelerin de ortak olarak yer aldığı proje kapsamında; Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği teori ve uygulama boyutlarının incelenerek ve sahadaki temel zorluklar tespit edilip farklı ülkelerin bu alandaki çalışmaları izlenerek, yenilikçi çözümler üretilmesi amaçlanmıştır.

Proje sonunda elde edilen çıktılar ışığında derlenerek ” Sektör Analiz Raporu” ilgili kamu otoritelerine ve sektör paydaşlarının ilgisine sunulmuştur.


GES Tesisleri için Kurum Rollerinin Tanımlanması Projesi

GÜNDER’in Almanya Güneş Enerjisi Derneği BSW Solar ortaklığı ile hazırladığı “GES Tesisleri İçin Kurum Rollerinin Tanımlanması Projesi” Avrupa Birliği ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu IV Enerji Hibe Programı kapsamında onay almıştır.

Proje süresince ilgili sektör paydaşlarının görüş ve önerileri alınarak çalışmalar sürdürülecek ve proje sonunda Türkiye’de güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payını büyültmek adına bu konuda görevi olan kuruluşların rollerinin tekrar tanımlandığı bir öneri raporu Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na sunulmuştur.


Köyde Yeşil Tarım Projesi

Güneş enerjisi ile meyve kurutmayı hedefleyen projede; Çankırı iline bağlı Eldivan ilçesinde güneş enerjili meyve kurutma tesisi kurulup, salça ve reçel üretimi yapılmıştır. Bölgede dış ticaret eğitimi verilerek, ürünlerin yurt içi ve yurt dışı satışını sağlamak adına fuarlara katılım sağlanmıştır.


Güneşli Günlerle Geleceğe Umutla Bakan Gençler Projesi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın “Sözleşme Makamı” olarak yer aldığı, Çalışma Genel Müdürlüğü’nün “Operasyon Faydalanıcısı olarak yürüttüğü “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında “Güneşli Günlerle Geleceğe Umutla Bakan Gençler” isimli projemiz GÜNDER’in koordinatörlüğü ve Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ortaklığı ile gerçekleştirilmiştir. Dezavantajlı kişilerin iş gücü piyasasına entegrasyonunu sağlamak ve iş gücü piyasasındaki her türlü ayrımcılık biçimleri ile mücadele etmeyi hedefleyen program dahilinde gerçekleştirdiğimiz projemiz kapsamında Ankara Çocuk Eğitimevi’nde kalan 20 gence Güneş Enerjisi Panelleri Kurulumu Ve Bakımı Eğitimi verilmiştir. Bu Eğitim faaliyeti ile hem Eğitimevi’ndeki gençlerin hızla gelişmekte olan yenilenebilir Enerji alanında istihdam edilebilirlikleri artırılarak tekrar topluma kazandırılmış hem de, yenilenebilir enerji alanında vasıflı insan gücünün gelişmesi sağlanarak ülke ekonomisine değer katılmıştır.